Strona główna » Informacje dla uczestników kursów
| A A A
polski
UE flaga

Kapitał Ludzki

Przed znalezieniem pracy
Baza ofert pracy
   POWIAT PUŁTUSKI »
   POWIAT PRZASNYSKI  »
   POWIAT PŁOŃSKI  »
Zagraniczne oferty pracy EURES
 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „TURYSTYKA REGIONU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA”


REGULAMIN REKRUTACJI I  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„TURYSTYKA REGIONU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA”


I.INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie nr POKL.06.01.01-14-202/10 pt. „Turystyka regionu północnego Mazowsza” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
2.    Projekt realizuje Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17.
      Siedziba Biura Projektów:
06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36c
Tel. /23/ 692 97 46, fax. /23/ 692 97 74
e-mail: biuroprojektow@ah.edu.pl,  www.pilot2.ah.edu.pl
3.    Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2011 do 30.09.2012 r.
4.    Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i wynosi 80 osób.
5.    Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji w zawodzie pilot wycieczek oraz przewodnik turystyczny przez 50 osób (w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn) tj. 60 % uczestników, a także aktywizacja zawodowa osób – 100% uczestników, pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących obszar północnego Mazowsza, do dnia 30.09.2012 r.
6.    W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci szkoleń zawodowych w zakresie:
a)    Pilot wycieczek,
b)    Przewodnik turystyczny,
c)    Warsztaty rozwijania kompetencji ogólnych,
d)    Kurs ICT dla osób po 45 r.ż.
7.    Wsparcie dodatkowe obejmie:
a)    stypendium za udział w szkoleniu w wysokości 4 zł brutto za 1 godzinę szkolenia,
b)    wyżywienie w trakcie zajęć,
c)    opiekę nad dziećmi uczestników projektu podczas zajęć (dzieci do lat 7),
d)    refundację za pierwszy egzamin państwowy,
e)    materiały szkoleniowe,
f)    gadżety promocyjne.
8.    Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.    W Projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:
a)    pozostają bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy),
b)    zamieszkują obszar północnego Mazowsza, powiaty: mławski, przasnyski, ostrołęcki, ciechanowski, makowski, płoński, pułtuski, wyszkowski,
c)    nie są ubezpieczeni w KRUS – ie,
d)    nie studiują w systemie dziennym,
e)    posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
f)    posiadają pełną sprawność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby spełniające następujące kryteria
dodatkowe:
a)    kryterium wieku (pierwszeństwo dla uczestników powyżej 45 r.ż,
b)    kryterium niepełnosprawności,
c)    kryterium utraty pracy z przyczyn pracodawcy,
d)    kryterium zamieszkania ( pierwszeństwo będą miały osoby z terenów wiejskich).
Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełniają najwięcej przedstawionych kryteriów.

III. ZASADY PROWADZENIA REKRUTACJI

1.    Rekrutację uczestników projektu prowadzi  osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń w okresie minimum od 01.07.2011 r. do 15.09.2011 r. (lub dłużej wg. potrzeb) oraz od 01.11.2011 do 20.01.2012.
2.    Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem: mailingu bezpośredniego do absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, kolportażu ulotek informacyjnych oraz plakatów promujących projekt, linków na stronach internetowych instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, odwołujących do strony do strony projektu: www.pilot2.ah.edu.pl, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej.
3.    Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego kompletnie i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który osoba zainteresowana może  pozyskać:
a)    z ulotek kolportowanych na terenie w/w powiatów,
b)    pobierając formularz ze strony internetowej www.pilot2.ah.edu.pl.
4.    Podanie we formularzu danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa w tym zakresie jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwalifikowania do projektu, a zatem uniemożliwia udzielenie wsparcia w ramach projektu.
5.    Formularz zgłoszeniowy może być złożony/zgłoszony:
a)    bezpośrednio w Biurze Projektów Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora przy ul. Mickiewicza 36c,
b)    drogą pocztową na adres realizatora projektu,
c)    drogą elektroniczną na adres: biuroprojektow@ah.edu.pl.
6.    Każda osoba chętna, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa może skorzystać z kursu zawodowego „Pilot wycieczek” lub „Przewodnik Turystyczny”, warsztatów rozwijania kompetencji ogólnych, kursu ICT (dot. osób pow. 45 r.ż.).

IV. KWALIFIKOWANIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.    Kwalifikacja do udziału w projekcie będzie prowadzona na podstawie zgromadzonych w Biurze Projektu wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
2.    W przypadku liczby zgłoszeń ważnych (formularz zgłoszeniowy - osoba spełniająca kryteria) większej, niż liczba miejsc oferowana w ramach danego szkolenia o zakwalifikowaniu decydują kryteria wymienione w pkt. II.2 niniejszego regulaminu.
3.    Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełnią więcej przedstawionych kryteriów.
W przypadku, gdy liczba osób w równym stopniu spełniających kryteria dodatkowe przekroczy limit miejsc w grupie, elementem decydującym będzie termin zgłoszenia.
4.    Jeżeli selekcja opisana  powyżej jest niewystarczająca z uwagi na identyczną datę wpływu zgłoszeń, w  dalszej selekcji  będzie uwzględniona kolejność alfabetyczna.
5.    Po zakwalifikowaniu na dane szkolenie liczby osób zgodnej z liczbą oferowanych miejsc sporządza się:
a)    listę osób zakwalifikowanych do Projektu z podziałem na kobiety i mężczyzn,
b)    listę rezerwową ( pozostałe osoby, które spełniają kryteria udziału) z podziałem na kobiety i mężczyzn.
6.    Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową stanowią zaplecze w przypadku konieczności uzupełniania stanu podstawowego uczestników szkolenia, w razie ewentualnej rezygnacji uczestnika bądź braku możliwości uczestnictwa z przyczyn nieprzewidzianych.
7.    Możliwe  jest oferowanie osobom z listy rezerwowej udziału w szkoleniu w innym terminie, bądź też oferowanie  udziału w szkoleniu innego rodzaju.
8.    Biuro Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora drogą telefoniczną lub mailową zawiadamia wybranych kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i informuje ich o konieczności dostarczenia nast. Dokumentów:
- kserokopię ostatniego uzyskanego świadectwa lub dyplomu,
- kserokopię dowodu osobistego,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy),
-kserokopię świadectwa pracy(dotyczy osób, które oświadczyły, że utraciły pracę z przyczyn pracodawcy).
9.    Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator ds. rekrutacji i szkoleń, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń oraz Kierownik Projektu tworzą listę podstawową uczestników projektu.

V. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU
Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a)    udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikował,
b)    otrzymania wsparcia towarzyszącego, o którym mowa w pkt. I pkt. 8 niniejszego regulaminu,
c)    otrzymania świadectwa potwierdzającego uczestnictwo w danym szkoleniu,
d)    pomocy w trakcie udziału w projekcie ze strony Specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pełniącego funkcję opiekuna grupy.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a)    złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w punkcie IV podpunkt 8,
b)    podpisania deklaracji uczestnictwa oraz stosownych oświadczeń,
c)    przestrzegania regulaminu projektu,
d)    uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w niniejszym projekcie oraz potwierdzania tego faktu własnoręcznymi podpisami na przygotowanych w tym celu listach,
e)    wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych oraz testów sprawdzających,
f)    poinformowania Biura Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora o zmianie swojego statusu (patrz: pkt. II Warunki uczestnictwa w projekcie),
g)    uaktualniania danych osobowych w trakcie trwania projektu.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.    Wszystkie postanowienia są zgodne z założeniami w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-14-202/10-00 z dn. 17.10.2010 zał. Nr 1 do umowy.
2.    Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu tj. do dn. 30.09.2012.
3.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Biuro Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach, umowie o dofinansowanie, bądź we wniosku o dofinansowanie.
4.    Regulamin zmienia Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
5.    O wszelkich zmianach Regulaminu Biuro Projektów Akademii Humanistycznej  im. Aleksandra Gieysztora zobowiązuje się każdorazowo poinformować Uczestników projektu.
6.    Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.« powrót